StrComp Function

Diraawwan lama waliin dorgomsiisuu fi gatii itergaa kan bu'aa wal dorgomsiisuu bakka bu'u deebisa.

caasimaa:


StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Gatii deebii:

Integer

ulaagaa:

Text1: Himata Diraa kamiyyuu

Text2: Himata Diraa kamiyyuu

Compare: Ulaagaan dirqaalee kuni, tooftaa wal madaalli qindeessa. Yoo Compare = 1 ta'e, walmadaalliin diraa guddina qubeerratti hundaa'a. Yoo Compare = 0 ta'e, gargar baasuun qubeewwan gurguddaa fi xixiqqaa hin jiraatu.

Gatii deebii

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Please support us!