Len Function

Lakkoofsa arfiiwwanii kanneen diraa tokko keessa jiranii , yookiin lakkoofsa baayitii kanneen jijjiiramaa kuusuuf barbaachisan deebisa.

caasimaa:


Len (Barruu akka diraatti)

Gatii deebii:

Long

Ulaagaalee:

Barruu:Himata diraa kamiyyuu yookiin akaakuu jijjiiramaa kan biraa ti.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Please support us!