InStr Function

Bakka diraa, diraa biroo keessatti argamuu deebisa.

Faankishiniin Instr bakka walfakkiin itti argame deebisa. Yoo diraan hin argamne, faankishinichi 0 deebisa.

caasimaa:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Text1: Himata diraa kan ati barbaaduuf taatu dha.

Text2: Himata diraa kan ati barbaaduuf taatu dha.

Walmadaalli: Dirqaalee himata lakkoofsaa kanneen akaakuu wal madaallii ibsan walmadaalchisa. Gatiin ulaagaa kanaa 0 yookiin 1 ta'uu danda'a. Gatiin durtii 1 walmadaallii barruu kan gosa qubeerratti hin hundoofne ibsa. Gatiin 0'n walmadaallii lamee kan gosa qubeerratti hundaa'u ibsa.

Dogoggora sa'aa darbee dhabamsiisuuf; yoo ulaagaan deebii inni jalqabaa hin jiraanne, ulaagaa walmadaallii hin qindeessin.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!