Join Function

Diraa qurxa diraawwanii baay'ee, tarree diraa keessa jiran deebisa.

Syntax:


Join (Text As String Array, delimiter)

Return value:

String

Parameters:

Barruu: Waraantoo diraa.

delimiter (optional): Arfii diraa kan qurxa diraawwanii, diraa keessatti argaman addaan baasuuf fayyadu dha. Durtii daangessuun iddoo arfiiti. Yoo daangessaan diraa dheerinni isaa duwwaa "" ta'e, qurxaawwan diraa kan walqabatan fo'aa malee dha.

Example:


Dim a(3)
Sub main()
  a(0) = "ABCDE"
  a(1) = 42
  a(2) = "MN"
  a(3) = "X Y Z"
  JStr = Join1()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join2()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join3()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
 
Function Join1()
  Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
 
Function Join2()
  Join2 = Join(a(), ",")
End Function
 
Function Join3()
  Join3 = Join(a())
End Function
 
Function Split1(aStr)
  Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
 
Sub Show(JoinStr, TheArray)
  l = LBound(TheArray)
  u = UBound(TheArray)
  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
  For i = l To u
    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
  Next i
  MsgBox total$
End Sub

Please support us!