RSet Statement

Diraa jijjiirama diraa keessaa, gara mirgaatti hiriirsisuuf;yookiin akaakuu jijjiiramtoota

Syntax:


RSet Text As String = Text or RSet Variable1 = Variable2

Parameters:

Text: Jijjiiramaa Diraa kamiyyuu

Barruu: Diraa kan ati jijjirama diraa keessatti gara mirgaatti hiriirsisuu barbaaddu dha.

Jijjiiramaa1: Jijjiiramaa hiika fayyadamaa kanneen jijjiiramtoota galagalchamaniif galtee ta'ani dha.

Jijjiiramaa2:Jijjiiramaa hiika fayyadamaa, kanneen gara jijjiiramaa biraatti akka garagalfaman barbaaddu dha.

Yoo diraan jijjiiramaa diraa irra gabaabaa te'e,RSet 'n diraa, jijjiiramtoota diraa keessaa gara mirgaatti hiriirsisa. Arfiiwwan hafan kanneen jijjiiramtoota diraa keessaa kamiyyuu iddoodhaan bakka bu'u. Yoo diraan, jijjiiramaa diraa irra dheeraa ta'e; arfiiwwan dheerinaan jijjiiramtoota caalan yoo hallagamanii, fi arfiiwwan hafan qofti jijjiramtoota diraa keessatti gara mirgaatti hiriirsifamu.

Jijjiiramtoota hiika fayyadamaa akaakuu tokko gara biraatti ramaduuf,Hima RSet tti fayyadamuus ni dandeessa.

Fakkeenyi armaan gadii;Hiriira bitaa fi mirgaa diraa Fooyyessuuf hima RSet fi LSet tti fayyadama.

Example:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM Right-align "SBX" in a 40-character string
  REM,urjoowwan iddoodhaan bakka buusa.
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM Left-align "SBX" in a 40-character string
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!