Left Function

Baay'ina arfiilee Moggaa bitaa kanneen himata diraa ibsan deebisa.

Syntax:


Left (Text As String, n As Long)

Return value:

Diraa

Parameters:

Barruu: Himata diraa kanneen arfiilee moggaa bitaa irraa deebisuuf barbaaddu dha.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Fakkeenyi armaan gadii haala guyyaa bifa YYYY.MM.DD irraa gara bifa MM/DD/YYYY tti jijjiira.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Please input a date in the international format 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!