LCase Function

Qubeewwan gurguddoo diraa keessaa mara gara qubee xixiqqootti jijjiira.

Dabalataan: UCase Faankishinii ilaali

Syntax:

LCase (Text As String)

Return value:

String

Parameters:

Barruu: Himata diraa kamiyyuu kan akka jijjiiramu barbaaddu dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!