Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Syntax:


Format(expression [, format As String]) As String

Parameters:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Return value:

Text string.

Lakkaddawwan dhangii

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Iddoqni kurnyaalee baay'ina iddoowwan kurnyaalee gara bitaa fi mirgaa footuu kurnyaalee murteessa.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Eksipoonantiin yoo nagatiivii ta'e, mallattoon hir'isuu eksipoonantii E-, E+, e-, e+ wajjin dursee kallattumaan mul'ata. Eksipoonantichi yoo poozatiivii ta'e,mallattoon ida'uu Eksipoonantiiwwan E+ or e+ qofa dursee mul'ifama.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Itti fayyadamni tuqaa akka footuu kumaatamaa fi kurnyaalee, qindaa'ina naannoo irratti hundaa'a. Yommuu kallattumaan lakkoofsa lakkadda maddaa Basic keessatti galchitu,Tuqaa akka daangessituu kurnyaaleetti yeroo mara fayyadami. Arfiin dhugaan akka footuu kurnyaaleetti mul'ifame, dhangii lakkoofsaa sirna qindaa'ina keetii irratti hundaa'a.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Arfiilee asiitti tarreeffamaniin ala jiran mul'isuuf, arficha haxaarroon(\) dursuu yookiin mallattoo waraabbii(" ") keessatti hammachiisuu qabda.

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Arfiileen Lakkadda dhangii keessatti haxaarroon durfaman akka arfiilee barreeffamaatti akka mul'ataniif; dhangiiwwan arfiilee guyyaa- fi yeroo- (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), arfiilee dhangiisuu lakkoofsaa (#, 0, %, E, e, qoodduu, Tuqaa), fi arfiilee dhangii diraa (@, &, <, >, !) fayyadama.

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Yoo dhangiisuuwwan durmurtaawaatti fayyadamte, maqaan dhangichaa mallattoo waraabbii keessa galuu qaba.

Dhangiisuu durmurtaawaa

Lakkoofsa Dimshaashaa: Lakkoofsotni akka galfamanitti mul'atu.

Maallaqa: Fuuldura lakkoofsichatti mallattoo doolaaraa saagee lakkoofsota nagatiivii cuftuu keessatti barreessa.

Dhaabbataa: Yoo xiqqaate, lakqurxa tokko fuuldura qoodduu kurnyaaleetti mul'isa.

Waltawaa: Lakkoofsota qoodduu kumaatamaa wajjin mul'isa.

Dhibbantaa: Lakkoofsicha 100'n baay'isee,mallattoo dhibbantaa lakkoofsichatti miiltessa.

Saayinsaawaa: Lakkoofsota bifa saayinsaawaatiin mul'isa (Fakkeenyaaf 1.00E+03 bakka 1000)

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Haala walfakaatuun qindaa`ina gitoo biyyaa guyyaa, sa`atii fi sharafa dhangiiwwan irratis ni raawata. Bu`uuri dhangii Lakkadda akkaataa qindaa`ina gitoo biyyaatiin ni hiikama akasumas ni argisiifama.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    Yommuu ati lakkoofsa madda lakkadda bu'uuraa keessatti galchite, REM yeroo mara, yeroo akka daangessituu kurnyeetti fayyadama.
    Fakkeenyaaf, REM gitoo ingiliziitiin 6,328.20 yoo agarsiisu,gitoo biyya jarmaniitiin ammoo 6.328,20 agarsiisa.
End Sub

Please support us!