Qabiyyeewwan diraa gulaaluu

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase Function

Qubeewwan gurguddoo diraa keessaa mara gara qubee xixiqqootti jijjiira.

Left Function

Baay'ina arfiilee Moggaa bitaa kanneen himata diraa ibsan deebisa.

LSet Statement

Diraa gara bitaa jijjiirama diraatti hiriirsisa, ykn jijjiramaa akaakuu hiika fayyadamaa tokkoo gara jijjiramaa akaakuu hiika fayyadamaa biraatti garagalcha.

LTrim Function

Iddoowwan duraa mara jalqaba himata diraarra jiran haqa.

Mid Function, Mid Statement

Xiqqaa himata diraa adda baafamee deebisa (Mid function), yookiin xiqqaa himata diraa, diraa biraatiin bakka buusa (Hima Mid ).

Replace Function

Replaces some string by another.

Right Function

Moggaa mirgaa arfiiwwan "n" himata diraa deebisa.

RSet Statement

Diraa jijjiirama diraa keessaa, gara mirgaatti hiriirsisuuf;yookiin akaakuu jijjiiramtoota

RTrim Function

Iddoo xumura himata diraarra jiru balleessa.

Trim Function

Iddoowwan duraa fi boodaa, himata diraarraa haqa.

UCase Function

Qubee xixiqqaa diraa keesaa gara qubee gurguddaatti jijjiira.

Split Function

Tarreeffama qurxa diraawwanii, himata diraarraa deebisa.

Join Function

Diraa qurxa diraawwanii baay'ee, tarree diraa keessa jiran deebisa.

ConvertToURL Function

Maqaa faayilii sirna gara faayilii URL itti jijjiira.

ConvertFromURL Function

Faayilii URL gara maqaa faayilii sirnatti jijjiiri

Please support us!