String Function

Akkaataa arfii ibsameen ,ykn arfii jalqabaa himata diraa kan faankishinichatti darbeetiin diraa uuma.

Syntax:


String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Return value:

Diraa

Parameters:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Himata: Himata lakkofsaa kan lakkadda ASCII arfichaaf murteessu dha.

Arfii:Arfii qeenxee kamiyyuu kan diraa deebii ijaaruuf fayyade, ykn diraa kamiyyuu kan arfiin duraa isaa fayyadu dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!