Qabiyyeewwan dabaluu

Faankishinoonni armaan gadii qabiyyeewwan diraawwanii irra deebi'u.

Space and Spc Functions

Diraa hamma iddoowwan ibsamanii qabu deebisa.

String Function

Akkaataa arfii ibsameen ,ykn arfii jalqabaa himata diraa kan faankishinichatti darbeetiin diraa uuma.

Please support us!