CByte Function

Diraa ykn himata lakkoofsaa gara baayitii akaakuutti jijjiira.

caasimaa:


Cbyte( expression )

Gatii deebii:

Baayitii

Ulaagaalee:

Himata: Diraa ykn Himata lakkoofsaa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Please support us!