Str Function

Himata lakkoofsaa gara diraatti jijjiira.

caasimaa:


Str (Expression)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Himata: Himata lakkoofsaa kamiyyuu.

Faankishiniin Str jijjiiramaa lakkoofsaa, ykn bu'aa herreegaa gara diraatti jijjiira. Lakkoofsotni nagatiivii mallattoo hir'isuutiin durfamu. Lakkoofsotni poozatiiviin iddoo duwwaadhaan(bakka mallattoo ida'uu) durfamu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Please support us!