Array Function

Akaakuujijjiiramaa dirree deetaa wajjin deebisa.

caasimaa:


Array ( Argument list)

Dabalataan DimArray ilaali

Ulaagaalee:

Tarree qajeelfamaa: Tarree baay'ina qajeelfamootaa kamiyyuu kanneen qoodduudhaan addan bahani dha.

Fakkeenya:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Please support us!