Array Function

Akaakuujijjiiramaa dirree deetaa wajjin deebisa.

Syntax:


    Array ( Argument list)
  

Dabalataan DimArray ilaali

Parameters:

Tarree qajeelfamaa: Tarree baay'ina qajeelfamootaa kamiyyuu kanneen qoodduudhaan addan bahani dha.

Example:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Please support us!