FindObject Function

Wanti yeroo sa'aa darbee maqaa wantaatiin akka ulaagaa diraatti akka raawwatamu dandeessisa.

Fakkeenyaaf, ajajni armaan gadii:


MyObj.Prop1.Command = 5

Garee ajajaa inni ittiin walqabatu:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Maqaawwan yeroo sa'aa darbee bifa kamaatiin akka uumaman eeyyama. Fakkeenyaaf:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

Dabalataan: FindPropertyObject ilaali

caasimaa:


FindObject( ObjName As String )

Ulaagaalee:

ObjName: Diraa maqaa wantaa yeroo sa'aa darbee raawwachuu barbaadduu ibsa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne 12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne 12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne 12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

Please support us!