TypeName Function; VarType Function

Diraa(TypeName) ykn gatii lakkoofsaa(VarType) kan odeeffannoo jijjiiramaa qabu deebisa.

caasimaa:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Gatii deebii:

Diraa;Itergaa

Ulaagaalee:

Jijjiiramaa:Jijjiiramaa akaakuu isaa murteessuuf barbaaddu dha. Gatiiwwan armaan gadiitti fayyadamuu ni dandeessa:

Jefuraa

Named constant

VarType

Akaakuu jijjiiramaa

Boolean

11

Jijjiiramaa Boolean

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Jijjiiramaa guyyaa

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Jijjiiramaa qabxii bololi'aa lamee

Integer

V_INTEGER

2

Jijjiiramaa itergaa

Long

V_LONG

3

Jijjiiramaa itergaa dheeraa

Object

9

Jijjiiramaa wantaa

Single

V_SINGLE

4

Jijjiiramaa tuqaa-bololi'aa qeenxee

String

V_STRING

8

Jijjiirama diraa

Variant

12

Jijjiiramaa jijjiiramu(akaakuuwwan hiikaan ibsaman hunda qabaachuu danda'a)

Empty

V_EMPTY

0

Jijjiiramaan hin jalqabsiifamne

Null

V_NULL

1

Deetaa sirriin hin jiru


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Some types in LibreOffice Basic"
End Sub

Please support us!