Static Statement

Jijjiiramaa ykn waraantoo, karqurxaa ykn faankishinii keessatti, bakka adeemsaatti lallaba. Kanaaf, gatiin jijjiiramaa ykn waraantoo erga karqurxa ykn faankishinii gaddhiifamee jiraatu ni hambifama. Jijjiirraan hima Dim ni danda'ama.

Sajoo Ofegannoo

Himni dhaabbataan waraantoowwan jijjiiramoo hiikuuf hin fayyadu. Waraantoowwan akka hammamtaa murtaawaatti ibsamuu qabu.


caasimaa:


Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Fakkeenya:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"The answer is"
End Sub
 
Faankishinii REM jijjiiramaa dhaabbataa jalqabsiisuudhaaf
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 REM Gatii deebii xiqqicha faankishinii kanaa
  if iInit = 0 then REM check if initialized
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Please support us!