Public Statement

Jijjiiramaa ykn waraantoo sadarkaa moojuliitti gareessa( kunimmoo karqurxa ykn faankishinii keessa miti),kanaaf jijjiramaa fi waraantoon mankitaabaa fi moojulii tursa ammaaf jiran eeyyamamoo dha.

caasimaa:


Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Fakkeenya:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Please support us!