UBound Function

Daangaa waraantoo gara ol aanaa deebisa.

Syntax:


UBound (ArrayName [, Dimension])

Return value:

Long

Parameters:

MaqaaWaraantoo: Maqaa waraantoo kan daangaan isaa upper(Ubound) ykn lower (LBound) ta'e murteessuuf si fayyada.

[Dimension]: Itergaa kan gara kam upper(Ubound) ykn lower (LBound) akka deebi'u ibsu dha.Yoo gatiin omtiyyuu hin ibsamne, Daangaa gara jalqabaatu deebi'a.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

9 Hammanga keessaa mallatto-jalee

Example:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Please support us!