IsEmpty Function

Gatii duwwaa qabaachuu jijjiiramaa jijjiiramuu basdaada. Gatii duwwaan, jalqabsiifamuu dhabuu jijjiiramaa agarsiisa.

caasimaa:


IsEmpty (Var)

Gatii deebii:

Boolean

Ulaagaalee:

Var: Jijjiiramaa kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha. Yoo jijjiiramaan gatii duwwaa qabaate, faankishinichi dhugaa deebisa; Yoo gatii qabaate ammoo soba deebisa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Please support us!