IsDate Function

Yoo himatni lakkoofsaa ykn diraa gara jijjiiramaa Guyyaatti jijjiiramuu ni danda'a ta'e basdaada.

caasimaa:


IsDate (Expression)

Gatii deebii:

Boolean

Ulaagaalee:

Himata: Himata lakkoofsaa ykn diraa kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha. Yoo himatni gara guyyaatti jijjiiramuu ni danda'a ta'e, faankishinichi Dhugaa deebisa; yoo hin dandeenye ammoo Soba deebisa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Please support us!