DefDate Statement

Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefDate akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessa,akkaataa hangii qubeen.

caasimaa:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Ulaagaalee:

Hangiiarfii: Qubeewwan kan hangii jijjiiramtootaa kan akaakuu deetaa durtii qindeessuu barbaaddu ifteessan.

xxx: Jefuraan kan akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessu:

Jefuraa: Akaakuu jijjiiramaa durtii

DefDate: Guyyaa

Fakkeenya:


REM hiika huddeelsoo akaakuu jijjiiramaaf:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefDate
    tDate=Date REM tDate is an implicit date variable
End Sub

Please support us!