DefBool Statement

Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefBool akaakuu deetaa durtii jijjiiramtootaf qindeessa,akkaataa hangii qubeen.

caasimaa:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Ulaagaalee:

Hangiiarfii: Qubeewwan kan hangii jijjiiramtootaa kan akaakuu deetaa durtii qindeessuu barbaaddu ifteessan.

xxx: Jefuraan kan akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessu:

Jefuraa: Akaakuu jijjiiramaa durtii

DefBool: Buuliyaanii

Fakkeenya:


REM hiika huddeelsoo akaakuu jijjiiramaaf:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefBool
    bOK=TRUE REM bOK is an implicit Boolean variable
End Sub

Please support us!