CStr Function

Himannoo lakkoofsa kamuu gara himannoo diraatti jijjiira.

caasimaa:


CStr (Expression)

Gatii deebii:

String

Ulaagaalee:

Himannoo: Diraa gataa'aa ykn himannoo lakkoofsaa kamuu kan geeddaruu barbaaddu.

Gosa Himannoo fi Jijjiirraa Deebii

Boolean :

Diraa kan True ykn False tti madaalu.

Date :

Diraa guyyaa fi yeroo qabu.

Null :

Dogongora Sa'aa Darbee

Empty :

Diraa arfiiwwan malee

Any :

Lakkoofsa walgitu akka diraatti.


Zeeroon dhuma lakkoofsa tuqaa bololiyaa diraa deebii keessattii hin dhuunfatamu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Please support us!