CDbl Function

himannoo lakkoofsaa ykn himannoo diraa kamuu gara gosa dachaatti geeddari.

Caasimaa:


CDbl (Expression)

Gatii deebii

Dachaa

Ulaagaalee:

Himannoo: Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu geeddaruu barbaaddu.Himannoo diraa geeddaruuf,lakkoofsi dirqama akka barruu baratamaa ("123.5") tti gala, dhangii lakkoofsa durtii sirna dalagaa kee fayyadamuun.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Please support us!