Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Syntax:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parameters:

Exit Do

Marsaa keessaa ba'uuf, hima Do...Loop gitaa'aa qofan danda'ama. marsaa keessaa ba'uuf. Sagantaan raawwii hima kan hima marsaa duuka bu'u wajjin itti fufa. Yoo himoonni Do...Loop wal keessa galan, too'annaan marsaa sadarkaa olaanaa itti aanutti darba.

Exit For

Marsaa keessaa ba'uuf marsaa For...Next gitaa'aa qofaan danda'ama. Sagantaan raawwii hima jalqabaa kan hima Next duuka bu'u wajjin wajjiin itti fufa. Himoota walkeessa galan keessatti, too'annaan marsaa sadarkaa olaanaa itti aanutti darba.

Exit Function

Adeemsa Faankishinii yeruma san baasi. Sagantaan raawwii hima kan waamichaa Faankishinii duuka bu'u wajjiin itti fufa.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Sagantaa xiqqaa yeruma san baasi.Sagantaan raawwii hima waamichaa Sub duuka bu'u wajjiin itti fufa.

Sajoo Yaaddannoo

Himni Exit caasaa xumuraa hin qindeessuu, fi dirqama hima End wajjin dhiphachuu hin qabdu.


Example:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
REM LinSearch searches a TextArray:sList() for a TextEntry:
REM Returns the index of the entry or 0 ( Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for REM sItem found
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Please support us!