FreeLibrary Function

DLL kan hima labsameen fe'ame baasi. DLL n bahe ofumaan deebi'ee fe'ama yoo faankshiniin isaa keessaa tokko waamame.Dabalataan ilaali: Declare

caasimaa:


FreeLibrary (LibName As String)

Ulaagaalee:

LibName: Himannoon diraa kan maqaa DLL ibsuu dha.

Sajoo Yaaddannoo

FiriiLaybrariin DLLs yeroo Bu'uura sa'aa darbe fe'ame qofa baasuu danda'a.


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!