Declare Statement

sagantaa xiqqoofaayelii DLL keessaatti ibsuu fi qindeessuu kan LibreOffice Basic irraa raawwachuu barbaaddu.

Dabalataan ilaali: FreeLibrary

caasimaa:


Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Ulaagaalee:

Maqaa: maqaan adda addaa kan DLL keessatti qindeeffame, sagantaa xiqqoo LibreOffice Basic irraa waamuuf.

Maqaa maqbirroo: Maqaa sagantaa xiqqoo DLL keessatti qindaa'e.

Libname: maqaa faayelii ykn sirna DLL ti.Faankishinii yeroo jalqabaa fayyadameen Manbarroo kun ofumaan fe'a.

Tarreeffama qajeelfamaa:Tarreeffama ulaagaalee qajeelfama bakka bu'an yeroo waamametti kan adeemsatti darbe.Gosti fi lakkoofsi ulaagaalee adeemsa raawwii irratti hundaa'a.

Gosa: gosa deetaa gatii adeemsa faankishiniin deebi'u qindeessa.Yoo arfiin gosa ibsituu maqaan booda gale ulaagaalee kan dhiisuu dandeessa.

Sajoo Ofegannoo

ulaagaalee sagantaa xiqqaatti dabrsuuf akka gatiitti qooda wabii,ulaagaaleen dirqama jefuraa ByValagarsiifamu.


Fakkeenya:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!