Choose Function

Qajeelfamoota tarreeffaman irraa gatii filame debisi.

caasimaa:


Choose (Index, Selection1[, Selection2, ... [,Selection_n]])

Ulaagaalee:

Kasaa: Himannoon lakkofsaa gatii deebii'u kan ifteesu dha.

Filannoo1: Himannoon kamuu filannoo danda'amu tokko kan qabu dha.

Faankishiiniin Fili gatii himannoo tarreeffaman irraa gatii kasaa irratti hundaa'e deebisa.

Yoo gatiin kasaa irra xiqqaa 1 ykn irra guddaa lakkofsa himannoo tarreeffamanii ta'e,faankishiniin gatii Null deebisa.

Fakkeenyi armaan gadii diraa diroota baay'ee kan baafata uuman irraa filuuf faankishiniiFilifayyadami.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

Please support us!