GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Syntax:


GoSub label[:]

Parameters:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' statements
   GoSub label
   ' statements
   Exit Sub/Function
 label:
   ' statements
   Return
 End Sub/Function
Sajoo Ofegannoo

Yoo sagantaan hima deebii of keessaatti qabu GoSubdurfamuu baate, LibreOffice Basic ergaa dogongoraa deebisa. sagantaan Sub ykn Function dhiisuu dhugoomsuuf osoo hima Return bira hinga'inExit Sub ykn Exit Function fayyadami.


Fakkeenyi armaan gadii faayidaa GoSub and Return mul'isa.Kutaa sagantaa al-lama raawwachuun,sagantaan iskuweer ruuttii lakkofsota lamaa kan fayyadamaan itti gale shallaga.

Example:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Enter the first number: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("Enter the second number: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "The square root of";iInputa;" is";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "The square root of";iInputb;" is";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Please support us!