While...Wend Statement

yoo sagantaan hima While of keessaatti qabate, haalicha mirkaneessa.yoo haalli soba ta'e, sagantaan kallattiin hima Wend duuka itti fufa. Yoo haallichi Dhugaa ta'e, marsaan hanga sagantaan Wend barbaaduu fi gara hima While deebi'utti raawwata. Yoo haallichi ammas dhugaa ta'e, marsaan irra deebi'e raawwata.

Akka hima Do...Loop, While...Wend marsaa waliin Exit balleessuu hin dandeessu. While...Wend marsaa waliin hin baasin GoTo,kun ka'uumsa dogongora sa'aa darbee taasisa.

A Do...Loop is more flexible than a While...Wend.

caasimaa:


While Condition [Statement] Wend

Fakkeenya:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim stext As String
 Dim iRun As Integer
   sText ="This is a short text"
   iRun = 1
   while iRun < Len(sText)
     if Mid(sText,iRun,1 )<> " " then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Text encoded"
 End Sub

Please support us!