Do...Loop Statement

Himoota gidduu Do fi Loop irra deddeebi'i yommuu haalli isaa dhugaa ykn hanga halli isaa dhugaa ta'utti.

Caasimaa:

Do [{While | Until} condition = True]

garee himaa

[Exit Do]

garee himaa

Loop

or

Do

garee himaa

[Exit Do]

garee himaa

Loop [{While | Until} condition = True]

Ulaagaalee/miseensota

Haala: Waliin maddalli,lakkofsa ykn himannoo diraa,Dhugaa ykn Soba ta'uu madaalame.

Garee Himaa: Himoota irra deddeebi'uu barbaadde yommuu ykn hanga haalli isaa dhugaa ta'utti.

Do...Loop himni marsa raawwata hamma ykn hanga halli murtaa'e dhugaa ta'etti.Halli jiraachuu marsa hima Do ykn Loop tti aanee seenuu qaba. Fakkeenyonni armaan gadii makoota sirrii dha.

Caasimaa:

Do While condition = True

...statement block

Loop

hamma haalli isaa dhugaa ta'etti gareen himaa gidduu hima Do While fi Loop irra deddeebi'a.

Do Until condition = True

...statement block

Loop

hamma haalli isaa soba ta'etti gareen himaa gidduu hima Do Until fi Loop irra deddeebi'a.

Do

...statement block

Loop While condition = True

hamma haalli isaa dhugaa ta'etti gareen himaa gidduu hima Do fi Loop irra deddeebi'a.

Do

...statement block

Loop Until condition = True

Hanga haalli isaa dhugaa ta'etti gareen himaa gidduu hima Do fi Loop irra deddeebi'a.

Hima Exit Do fayyadami hala marsa isaa malee xumuruuf. Hima kana iddo barbaadde hima Do...Loop keessatti ida'uu dandeessa. Itti dabaltees haala bahiinsa ibsuu dandeessa caasaa If...Then akka armaan gadiitti fayyadamuun.

Do...

himoota

If condition = True Then Exit Do

himoota

Loop...

Fakkeenya


Sub ExampleDoLoop
Dim sFile As String
Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!