IIf Function

Gatii Yaayaa himannoo madaalame irratti hundaa'itii, bu'aa faankishinii lamaan danda'amu keessa tokko deebisi.

Syntax:


IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Parameters:

Himannoo: Himannoo kamuu kan madaaluu barbaadde.yoo himannoon Dhugaa madaalame ,faankishiniin bu'aa himannooDhugaa deebisa, yoo ta'u baate bu'aaa himannooSoba debisa.

HimannooDhugaa, HimannooSoba: Himannoo kamuu,tokkoon isaa akka bu'aa faankishiniitti deebi'u, yaayaa madaalli irratti hundaa'a.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Please support us!