Haala himootaa

Himoonni armaan gadii haala irratti hundaa'u.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Garoota hima tokkoo ykn bay'ee gatii himannoo irratti hundaa'ii ibsi.

IIf Function

Gatii Yaayaa himannoo madaalame irratti hundaa'itii, bu'aa faankishinii lamaan danda'amu keessa tokko deebisi.

Please support us!