Oct Function

Gatii saddeettaa lakkoofsaa deebisuu.

caasimaa:


Oct (Number)

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Lakkofsa: Himannoon lakkoofsa kamuu Gatii kan saddeettaatti jijjiiruu barbaadde.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Please support us!