Lakkoofsota jijjiiruu

Faankishinoonni armaan gadii lakkoofsota dhangii lakkoofsa tokko irraa gara birootti jijjiiru

Hex Function

Diraa gatii heeksaa deesimaalii lakkoofsa bakka bu'u deebisuu.

Oct Function

Gatii saddeettaa lakkoofsaa deebisuu.

Please support us!