Sgn Function

Lakkoofsa itergaa gidduu -1 fi 1 deebisi yoo lakkofsi faankishiniitti darbu poozatiivii, nageetivii, ykn zeeroo ta'u agarsiise.

caasimaa:


Sgn (Number)

Gatii deebii:

Integer

Ulaagaalee:

lakkoofsa: himannoon lakkofsaa gatii faankishiniin deebi'u murteessa.

Number

Gatii deebii

nagatiivii

Sgn returns -1.

0

Sgn returns 0.

poozatiivitti

Sgn returns 1.


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) REM returns -1
    Print sgn(0) REM returns 0
    Print sgn(10) REM returns 1
End Sub

Please support us!