Abs Function

Gatii gonkaa himannoo lakkofsa debisa.

caasimaa:


Abs (Number)

Gatii deebii:

Double

Ulaagaalee:

lakkoofsa:Himannoo lakkoofsa gatii gonkaa deebisuu barbaaddef. lakkoofsi poozatiivii, 0 dabalatee hin jijjiraman, lakkofsi nagatiivii garuu gara poozatiivitti jiiiirama.

Fakkeenyi armaan gadii faankishinii Abs fayyadamuun garagarummaa gatii lama gidduu jiru shallaguuf.Gatiin dura itti galchitu rakkoo hin qabu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Please enter the first amount","Value input"))
    siW2 = Int(InputBox("Please enter the second amount","Value input"))
    Print "The difference is "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Please support us!