Sqr Function

Iskuweer ruuttii himannoo lakkofsaa shallagi.

caasimaa:


Sqr (Number)

Gatii deebii:

Double

Ulaagaalee:

Lakkofsa: Himannoon lakkoofsa kamuu Iskuweer ruuttii shallaguu barbaadde.

Iskuweer ruutiin lakkoofsa ofiin of baay'isee lakkoofsa biroo kennuu dha. fakkeenyaf, iskuweer ruutiin 36, 6 dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Please support us!