Log Function (BASIC)

Logaarizimii uumamaa kan lakkoofsaa deebisaa.

Syntax:


Log (Number)

Return value:

Double

Parameters:

Lakkofsa: Himannoon lakkoofsa kamuu logaarizimii uumamaa shallaguu barbaadde.

Logaarizimiin uumamaa logaarizimii hundeen isaa e ta.e dha. Gatiin e dhaabbataadha tilmaaman 2.718282...

logaarizimii hundeen isaa kamuu kan (n)lakkoofsa kamuu kan (x) ta'eef shallaguuf logaarizimii uumamaa x logaarizimii umamaa n f akka armaan gadiitti hiruu dha:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplication by logarithm function"
End Sub

Please support us!