Exp Function

Logaarizimii uumamaa bu'uura olkaasuu paaworii(e = 2.718282)deebisa.

caasimaa:


Exp (Number)

Gatii deebii:

Double

Ulaagaalee:

Number: Himannoon lakkofsaa kamuu olkaasuu paaworii ibsa. paaworiin lakkoofsota pirisishini qeenxee irra xiqqaa ykn wal qixa 88.02969 fi lakkoofsota pirisishini dachaa irra xiqqaa ykn wal qixa 709.782712893, waan Bu'uurri LibreOfficedogongara lakkofsaa gatii kana caalan deebisuuf.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplication by logarithm"
End Sub

Please support us!