Tan Function

Taajantii kofaa murteessi.kofni raadiyaaniin ibsama.

kafa Aalfaa fayyadamuun, faankishiniin Taanii reeshoo dheerina raga faallaa kofaa gara dheerina roga walcinaa rog.Sadee sirrii shallaguuf.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

caasimaa:


Tan (Number)

Gatii deebii:

Dachaa

Ulaagaalee:

Lakkofsa: Himannoon lakkoofsa kamuu Taanjantiif shallaguu barbaadde.

Diigrii gara raadiyaaniitti jijjiiruuf, diigrii pi/180 tiin baay'si. Raadiyaanii gara diigritti jijjiiruuf 180/pi tiin baay'isi.

degrees=(radiant*180)/Pi

radiant=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


REM Fakkeenya kana keessaatti, aseentuun rog-sadee sirrii armaan gadiif ni danda'ama.
REM Rogni faallaa kofaa fi kofni(diigriin) dheerina roga walcinaa kofa shallaguuf.
Sub ExampleTangens
REM Pi = 3.1415926 is a pre-defined variable
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Enter the length of the side opposite the angle: ","opposite")
    dAlpha = InputBox("Enter the Alpha angle (in degrees): ","Alpha")
    Print "the length of the side adjacent the angle is"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!