Sin Function

Sayiinii kofa deebisi.Kofni raadiyaaniin ibsama.Gatiin gidduu -1 fi 1 oola.

kafa Aalfaa fayyadamuun,faankishiniin Saayinii reeshoo dheerina raga faallaa kofaa gara dheerina haayipootinasii rog-sadee sirrii deebisa.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

caasimaa:


Sin (Number)

Gatii deebii:

Dachaa

Ulaagaalee:

Lakkoofsa: Himannoon lakkoofsa kofa raadiyaaniin kan mul'isu Saayinii shallaguu barbaaddef.

Diigrii gara raadiyaaniitti jijjiiruuf, diigrii pi/180 tiin baay'si. Raadiyaanii gara diigritti jijjiiruuf 180/pi tiin baay'isi.

grad=(radiant*180)/pi

radiant=(grad*pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


REM Fakkeenya kana keessaatti, aseentuun rog-sadee sirrii armaan gadiif ni danda'ama.
REM rogni faallaa kofaa fi kofni(diigriidhaan)dheerina hayipootinasii shallaguuf.
Sub ExampleSine
REM Pi = 3.1415926 is a predefined variable
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Enter the length of the opposite side: ","Opposite Side")
    dAlpha = InputBox("Enter the angle Alpha (in degrees): ","Alpha")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!