Cos Function

Kofa kosaayinii shalagi.Kofni raadiyaaniin ibsama. Gatiin isaa gidduu -1 fi 1 dha.

kofa aalfaa fayyadamuun,faankishiniin-koosii reeshoo dheerina raga walcinaa kofaa, dheerina haayipootinasii rog-sadee sirriif hiruun shallaga.

Cos(Alpha) = Olaa/Hypotenuse

caasimaa:


Cos (Number)

Gatii deebii:

Dachaa

Ulaagaalee:

Lakkoofsa: Himannoon lakkoofsa kofa raadiyaaniin kan mul'isu kosaayinii shallaguu barbaaddef.

Diigrii gara raadiyaaniitti jijjiiruuf ,diigrii pi/180 tiin baay'si. Raadiyaanii gara diigritti jijjiiruuf 180/pi tiin baay'isi.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

pi n kun geengoo dhaabbataa safarri naannoo isaa 3.14159...

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


REM The following example allows for a right-angled triangle the input of
REM secant and angle (in degrees) and calculates the length of the hypotenuse:
Sub ExampleCosinus
REM rounded Pi = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Enter the length of the adjacent side: ","Adjacent")
    dAngle = InputBox("Enter the angle Alpha (in degrees): ","Alpha")
    Print "The length of the hypothenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!