Atn Function

Faankishiniin tiriigoomeetirikii himannoo lakkofsa aarkitaanjantii deebisa.Gatiin deebii isaa gidduu -Pi/2 fi +Pi/2 ti.

Aarktaanjantiin faallaa taanjantiiti. Faankishiniin Atn kofa "Aalfaa" kan raadiyaaniin ibsamu taanjantii kofa kana fayyadamuun deebisa.Faankishiniin dabalees kofa"Aalfaa" reeshoo dheerina roga faallaa kofa dheerina roga walcinaa kofa rog-sadee sirri ta'ee deebisa.

Atn(moggaan faalaa kofaa/moggaa kofaan olaa)= Alpha

Syntax:


    Atn (Number)
  

Return value:

Dachaa

Parameters:

Number: Himannoon lakkoofsa kamuu raashoo rag-sadee sirrii roga lamaan bakka bu'a. Faankishiniin Atn gita kofa raadiyaaniin (aarkitaanjantii)deebisa.

Raadiyaanii gara diigriitti jijjiiruuf, raadiyaanii 180/pi baay'si.

degree=(radian*180)/pi

radian=(degree*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


    REM fakkeenyi armaan gadii rog-sadee kofa sirrii safaruuf.
    REM the angle Alpha from the tangent of the angle Alpha:
    Sub ExampleAtn
    REM rounded Pi = 3.14159 is a predefined constant
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Enter the length of the side adjacent to the angle: ","Adjacent")
      d2 = InputBox("Enter the length of the side opposite the angle: ","Opposite")
      Print "The Alpha angle is"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " degrees"
    End Sub
  

Please support us!