"+" Operator

himannoo lama ida'i ykn walitti maki.

caasimaa:


Bu’aa = Himannoo1 + Himannoo2

Ulaagaalee:

Bu'aa: himannoo lakkofsa kamu bu'aa ida'uu qabu.

Himannoo1, Himannoo2: himannoowwan lakkoofsa kamu kan walitti makuu ykn ida'uu barbaadde.

Fakkeenya:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Please support us!