"-" Operator

Gatii lama walirraa hir'isi.

caasimaa:


Result = Expression1 - Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkofsi jijjiirama kamu bu'aa hir'isuu qaba.

Himannoo1, Himannoo2: lakkoofsa himanoo kamuu kan hir'isuu barbaadde.

Fakkeenya:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Please support us!