XOR Operator

yaayaa Exclusive-Or makaa himanno lama dalagi.

caasimaa:


Result = Expression1 XOR Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkoofsi jijjiiramaa kamuu walitti qabaa qaba.

Himannoo1, Himannoo2: Himannoowwan lakkofsa kamu kan makuu barbaadde.

Yaayaan guduunfituu qoqqobbii-Or himannoowwan Buuliyaanii lama gatii Dhugaa deebisu yoo himannon lachuu adda addda ta'an

Laklame qabeessi guduunfituun qoqqobbii-Or laklamee deebisa yoo laklameen walgitu himannoo lamaan keessaa tokko keessatti qindaa'e.

Fakkeenya:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Please support us!