Not Operator

gati laklame gargalchuun himannoo faallessuu

caasimaa:


Result = Not Expression

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkofsa jijjiramaa kamu bu'aa faallessuu qaba.

Himannoo: Himannoo kamuu kan faallessuu barbaadde.

Yoo himannoon Buuliyaanii faalla'e, gatiin Dhugaa gara Sobaatti jijjirama, fi gatiin Sobaa gara Dhugaatti jijjirama.

faallessuu laklameewwanii keessatti tokkon tokko laklame ni garagala.

Fakkeenya:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA REM Returns -11
    vOut = Not(vC > vD) REM Returns -1
    vOut = Not(vB > vA) REM Returns -1
    vOut = Not(vA > vB) REM Returns 0
End Sub

Please support us!