Imp Operator

hordoffii yaayaa himannoo lamaa hojjadhu

caasimaa:


Result = Expression1 Imp Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkoofsi jijjirama kamuu bu'aa hordoffii qaba.

Himannoo1, Himannoo2: himannoon kamu kan ogeejjii Imp waliin madaaluu barbaaddudha.

Yoo ogeejjii Imp himannoo Buuliyaanii keessatti fayyadamte, yoo himannoon jalqabaa Dhugaa fi himannoon lammaffaa Soba tti madaalame Soba qofaatu deebi'a

Yoo ogeejjii Imp himannoo laklamee keessatti fayyadamte, laklameen bu'aarraa bada yoo laklammen himannoo jalqabaa kessatti qindaa'ee fi laklameen himannoo lmmaffaa keessaa bade

Fakkeenya:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C REM returns -1
  vOut = B > A Imp B > C REM returns -1
  vOut = A > B Imp B > D REM returns 0
  vOut = (B > D Imp B > A) REM returns -1
  vOut = B Imp A REM returns -1
End Sub

Please support us!